مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
LN001 -


CPU:Intel Core2Quad Q9300
内 存:4GB DDR2
硬 盘:500G SATA
流量:3TB(100M带宽)
IP:5个
价格:799/月LN002 -


CPU:Intel Core2Quad Q9550
内 存:4GB DDR2
硬 盘:500G SATA
流量:3TB(100M带宽)
IP:5个
价格:899/月LN003 -


CPU:Dual Intel Xeon 5405
内 存:4GB DDR2
硬 盘:500G SATA
流量:3TB(100M带宽)
IP:5个
价格:1499/月LN004 -


CPU:Intel Xeon E3-1230
内 存:4GB DDR3 ECC
硬 盘:500G SATA
流量:10TB(100M带宽)
IP:5个
价格:999/月LN005 -


CPU:Intel Xeon E3-1230 V2
内 存:8GB DDR3 ECC
硬 盘:500G SATA
流量:10TB(100M带宽)
IP:5个
价格:1199/月LN006 -


CPU:Intel Xeon E3-1230 V3
内 存:16GB DDR3 ECC
硬 盘:500G SATA
流量:10TB(100M带宽)
IP:5个
价格:1299/月LN007 -


CPU:Intel Xeon E3-1290
内 存:16GB DDR3 ECC
硬 盘:500G SATA
流量:10TB(100M带宽)
IP:5个
价格:1599/月LN008 -


CPU:Dual Intel Xeon 5620
内 存:18GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:10TB(100M带宽)
IP:5个
价格:1999/月LN009 -


CPU:Dual Intel Xeon 5540
内 存:18GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:10M独享10T流量
IP:5个
价格:2499/月LN010 -


CPU:Dual Intel Xeon E5-2620
内 存:18GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:10M独享10T流量
IP:5个
价格:2999/月LN011 -


CPU:Dual Intel Xeon E5-2620 V2
内 存:24GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:10M独享10T流量
IP:5个
价格:3199/月LN012 -


CPU:Dual Intel Xeon E5-2640
内 存:24GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:10M独享10T流量
IP:3个
价格:5099/月LN013 -


CPU:Dual Intel Xeon E5-2640 V2
内 存:32GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:G口100M独享不限流量
IP:3个
价格:5499/月LN014 -


CPU:Dual Intel Xeon E5-2650
内 存:48GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:G口100M独享不限流量
IP:3个
价格:5899/月LN015 -


CPU:Dual Intel Xeon E5-2650 V2
内 存:64GB DDR3 ECC
硬 盘:500G 企业盘
流量:G口100M独享不限流量
IP:3个
价格:15999/月Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.79.116) وارد شده است.