مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
LSJ001 -


CPU:ATOMD525 双核四线程
内 存:4G
硬 盘:500G
端 口: 100M
流量:100M独享
IP:5个
价格:799/月LSJ002 -


CPU:Intel Dual L5520 八核8线程
内 存:24GB
硬 盘:1000G
端 口: 100M
流量:100M独享不限流量
IP:5个
价格:1599/月LSJ003 -


CPU:Intel Dual E5420 四核8线程
内 存:16GB
硬 盘:1000G
端 口: 100M
流量:100M独享不限流量
IP:5个
价格:2299/月LSJ004 -


CPU:Intel E3-1230v2 4核8线程
内 存:16GB
硬 盘:1000G
端 口: 1000M
流量:100M独享不限流量
IP:5个
价格:1799/月LSJ005 -


CPU:Intel DualE5-2620六核心12线程
内 存:16GB
硬 盘:1000G
端 口: 1000M
流量:100M独享不限流量
IP:5个
价格:2799/月LSJ006 -


CPU:Intel E3-1230v2
内 存:32GB
硬 盘:4*1T
端 口: 1000M
流量:100M独享不限流量
IP:255个
价格:3399/月LSJ007 -


CPU:Intel Dual L5520 八核16线程
内 存:24GB
硬 盘:1T
端 口: 1000M
流量:100M独享
IP:255个
价格:2399/月LSJ008 -


CPU:Intel E3-1230v2 四核8线程
内 存:16G
硬 盘:1T
端 口: 1000M
流量:100M独享
IP:255个
价格:2399/月LSJ009 -

LSJ010 -

LSJ011 -

LSJ012 -

LSJ013 -

LSJ014 -

洛杉矶2-E3 -


CPU:Intel E3-1230 V2
内 存:32GB
硬 盘:2*T
端 口: 100M
流量:100M独享
IP:32个
价格:2000元/月Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.0.150) وارد شده است.