مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
AU001 -


CPU:Xeon L5420
内 存:4GB
硬 盘:2*73G
流量:100G流量
IP:1个
价格:1099/月AU002 -


CPU:Xeon L5420
内 存:8GB
硬 盘:2*500G
流量:500G流量
IP:1个
价格:1699/月AU003 -


CPU:Xeon L5430
内 存:16GB
硬 盘:2*500G
流量:1000G流量
IP:1个
价格:2199/月AU004 -


CPU:Xeon L5430
内 存:16GB
硬 盘:2*500G
流量:1500G流量
IP:1个
价格:2799/月AU005 -


CPU:2*Xeon L5430
内 存:32GB
硬 盘:2*1000G/2*300GSAS
流量:2000G流量
IP:1个
价格:3699/月AU006 -


CPU:2*Xeon E5630
内 存:32GB
硬 盘:2*1000G/2*300GSAS
流量:4000G流量
IP:1个
价格:4399/月AU007 -


CPU:2*Xeon L5639
内 存:48GB
硬 盘:2*1000G/2*600GSAS
流量:4500G流量
IP:1个
价格:5299/月AU008 -


CPU:2*Xeon E5630
内 存:64GB
硬 盘:4*1000G/4*600GSAS
流量:5000G流量
IP:1个
价格:6599/月AU009 -


CPU:2*Xeon L5639
内 存:92GB
硬 盘:4*1000G/4*600GSAS
流量:5500G流量
IP:1个
价格:7699/月AU010 -


CPU:2*E5-2650
内 存:112GB
硬 盘:2*1000G/2*600GSAS
流量:6000G流量
IP:1个
价格:13999/月Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.0.150) وارد شده است.