مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
TG001 - Intel Core i3 8G 1000 GB 100M 不限流量

TG002 - Intel Core i7 4770 16G 2000 GB 100M 不限流量

TG003 - Intel Xeon E3 – 1230 16G 2000 GB 100M 不限流量

TG004 - Intel Xeon E3 – 1241 16G 2*2T 100M 不限流量

TG005 -


CPU:Xeon X5620
内 存:8GB
硬 盘:1000G
流量:100M独享不限流量
IP:1个
价格:3699/月Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.16.13) وارد شده است.