مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
日本服务器JP1 -


CPU:E3-1230v2
内 存:8GB
硬 盘:T SATA
流量:20M独享不限制流量
IP:1个
价格:1899/月
日本服务器JP2 -


CPU:E3-1230v3
内 存:16GB
硬 盘:480G SSD
流量:20M独享不限制流量
IP:1个
价格:2099/月
日本服务器JP3 -


CPU:E5-2670
内 存:32GB
硬 盘:480G SSD
流量:20M独享不限制流量
IP:1个
价格:2699/月
日本服务器JP4 -


CPU:E5-2680×2
内 存:64GB
硬 盘:480G SSD
流量:20M独享不限制流量
IP:1个
价格:3599/月
Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.227.0.150) وارد شده است.